< Công ty Thương mại và Vận tải Duy Phong JSC

Về chúng tôi - DUY PHONG JSC

Về chúng tôi

Chiều 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Hệ thống các môn học được thiết kế theo định hướng bảo đảm cân đối nội dung các lĩnh vực giáo dục, phù hợp với từng cấp, lớp học; thống nhất giữa lớp học trước và sau; tích hợp mạnh ở lớp học dưới, phân hoá dần ở lớp học trên; tương thích với các môn học của nhiều nước trên thế giới.

Tên của từng môn học được gọi dựa theo môn học trong chương trình hiện hành, có điều chỉnh để phản ánh tốt nhất nội dung, ý nghĩa giáo dục. Do đó tên một môn học có thể thay đổi ở từng cấp học.

Ví dụ, môn học cốt lõi của lĩnh vực giáo dục đạo đức - công dân có các tên: Giáo dục lối sống (tiểu học), Giáo dục công dân (trung học cơ sở) và Công dân với tổ quốc (trung học phổ thông).